Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PL-Grid

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PL-Grid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid) miał na celu budowę otwartej, ogólnopolskiej infrastruktury gridowej, wspierającej badania naukowe prowadzone przez geograficznie rozproszone zespoły.
W wyniku prac prowadzonych w projekcie powstała Infrastruktura PL-Grid, która dostępna jest nieodpłatnie dla polskich naukowców. WCSS kierował realizacją zadania Z6 „Bezpieczeństwo infrastruktury” i uczestniczył w pracach nad budową infrastruktury sprzętowej, ustanowieniem Centrum Operacyjnego oraz zapewniał użytkownikom szkolenia i wsparcie.
Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2009 r.
Data zakończenia projektu: 31 marca 2012 r.
Finansowanie: MNiSW (EFRR, POIG.02.03.00-00-007/08-00)

Infrastruktura PL-Grid

Portal Użytkownika PL-Grid