Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

AZON

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt AZON – Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl miał na celu poprawienie dostępności, jakości i zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Najważniejszym zadaniem projektu było cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w sposób otwarty i  spełniający kryteria dostępności WCAG2.0 i 5*Open Data.
Projekt był realizowany przez Politechnikę Wrocławską wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Główne założenia projektu to:
  • ułatwienie dostępu do zasobów nauki gromadzonych w jednostkach naukowych realizujących projekt
  • udostępnienie zasobów osobom niewidzącym, niedowidzącym i niesłyszącym poprzez zastosowanie m.in. transkrypcji, syntezy mowy, lektora języka migowego, napisów itp.
  • zwiększenie liczby osób korzystających z zasobów nauki poprzez bezpłatne udostępnienie wysokiej jakości danych w formie cyfrowej
  • zwiększenie liczby i jakości zasobów nauki udostępnianych on-line poprzez digitalizację zasobów niecyfrowych
  • ułatwienie użytkownikom ponownego wykorzystania zasobów nauki poprzez opatrzenie ich metadanymi i udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów dla programistów.
WCSS realizowało zadania PWr we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej i koordynowało:

  • Zadanie 1: Przygotowanie systemu informacyjnego Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON). Opis działań: przygotowanie i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, zapewnienie bezpieczeństwa komponentów, przygotowanie procedur i organizacja pracy operacyjnego wsparcia użytkowników oraz budowy systemu, przetestowanie i integracja powstających rozwiązań z narzędziami i zewnętrznymi systemami stanowiącymi np. źródła danych.
  • Zadanie 2: Opracowanie rekomendacji i narzędzi AZON, zwiększających dostępność zasobów nauki. Opis działań: badanie ergonomii interfejsów systemu AZON, weryfikacja i przygotowanie rekomendacji w zakresie dostosowywania składowych systemu do wymogów WCAG 2.0, opracowanie rozwiązań pozwalających na wdrożenie „5 Star Open Data”, wzbogacenie zasobów audio/wideo o warstwę tekstową, pozwalającą na objęcie ich automatycznymi analizami i wyszukiwaniem, wdrożenie i rozszerzenie narzędzi do automatycznej transkrypcji mowy, opracowanie zbioru materiałów dla osób niepełnosprawnych.

Łącznie projekt obejmował osiem zadań realizowanych w jednostkach Politechniki Wrocławskiej oraz partnerów.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2016 r.
Data zakończenia projektu: 31 sierpnia 2019 r.
Finansowanie:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC.02.03.01-00-0010/16-00)

Strona internetowa projektu