Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Projekt SPIN-LAB

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych) to przedsięwzięcie wykorzystujące wiedzę, kompetencje i doświadczenie WCSS w zakresie efektywnego i bezpiecznego przetwarzania, składowania oraz udostępniania danych.
Podstawowym celem projektu było unowocześnienie i usprawnienie działalności laboratoriów badawczych, w szczególności tych działających w obszarze nowych technologii. W ramach projektu udostępniono platformę E-SCIENCE.PL, która jest dedykowana środkowiskom naukowym i ułatwia współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenie danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Projekt SPIN-LAB został zrealizowany poprzez wdrożenia w jednostkach naukowo-badawczych pakietu usług i aplikacji w formie dedykowanych Systemów Zarządzania Informacją Laboratoryjną (LIMS), które mają na celu wsparcie realizacji prac laboratoryjnych. Jednostki prowadzące wiele badań potrzebują systemu, który obejmuje oprogramowanie do zbierania wyników z pomiarów, porządkuje dane archiwalne na specjalnie wydzielonym dysku sieciowym, ułatwia raportowanie i przeszukiwanie wyników badań, rezerwację urządzeń pomiarowych, rejestr zapytań ofertowych czy tworzenie harmonogramów pracy. Usługi LIMS ułatwiają też utrzymanie w bieżącej pracy procedur wypracowanych w procesie akredytacji oraz wymagań systemów zarządzania jakością. Wpływa to na jakość zarządzania pracą w laboratorium i umożliwia szerszą działalność naukową oraz współpracę z przemysłem. Pozwala również na pracę z większą ilością klientów oraz działania badawcze związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

W projekcie przygotowano też ogólnodostępne aplikacje, które pozwalają na wzmocnienie jakości organizacji pracy w laboratorium oraz na długoletnie korzystanie z zasobów infrastruktury, serwerów i mocy obliczeniowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Udostępnione usługi wpływają na efektywność organizacji badań, porządkują zasoby danych, usprawniają komunikację grupową, a także ułatwiają utrzymywanie stałych kontaktów naukowo-badawczych. Korzystanie z nich umacnia potencjał jednostek naukowych, dając możliwość prowadzenia profesjonalnych badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Platforma E-SCIENCE.PL pełni rolę punktu dostępowego do usług oferowanych przedstawicielom nauki polskiej, działających w zarejestrowanych w E-SCIENCE.PL zespołach badawczych. Ponadto jednostki, dla których przeprowadzane jest wdrożenie, otrzymują dostęp do dedykowanych aplikacji pomocnych w zarządzaniu jednostką i w prowadzeniu prac naukowo-badawczych. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

Obecnie projekt jest w fazie utrzymania usług i aplikacji powstałych w trakcie jego realizacji.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia: 1 kwietnia 2014 r.
Data zakończenia: 31 grudnia 2015 r.
Finansowanie: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Platforma internetowa: